Stadgar

2022-04-08 kl. 22:08 av Webmaster


Birmasällskapets stadgar och regler.

§1 Föreningens namn

Sällskapets namn är The Midnight Sun Society for the Sacred Birman Cat och på svenska Birmasällskapet.

§2 Föreningens syfte

Birmasällskapets ändamål är att värna om Birmakatten genom att:

§3 Medlemskap

Medlemskap är öppet för var och en som ansluter sig till § 2. Som medlem avses den som erlagt medlemsavgift.

§3.1 Medlemsavgift

Birmasällskapet har huvudmedlem och familjemedlem. Medlemsavgiften bestäms på ordinarie årsmöte att gälla från och med följande kalenderår. Inbetald medlemsavgift gäller kalenderår. För ny medlem gäller: inbetald medlemsavgift fr.o.m 1 november, täcker denna avgift såväl resterande samt nästkommande kalenderår.

§3.2 Uteslutning av medlem

Styrelsen är berättigad till att ur klubben utesluta medlem som undandragit sig ekonomiska förpliktelser eller då vägande skäl föreligger. Sådant beslut fattas med 2/3 majoritet vid två styrelsemöten. Styrelsen skall till vederbörande skriftligt ange orsaken till uteslutningen. Medlem som avgått, eller uteslutits, äger ingen rätt till Birmasällskapets tillgångar och kan ej återfå erlagda avgifter.

§4 Styrelse

Styrelse, bestående av sju ledamöter och tre suppleanter väljs vid årsmöte. Styrelsemedlemmar och suppleanter måste vara fullbetalande medlemmar.

§4.1 Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen företräder föreningen och bevakar dess intressen och beslutar å föreningens vägnar.  Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara för föreningens ekonomiska åtaganden och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra styrelsemedlemmar så påfordrar.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande eller ersatta av suppleanter.
Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.

Styrelsemöte skall protokollföras samt justeras.
Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

Birmasällskapets räkenskaper föres per kalenderår och skall senast den 31/1 påföljande år, tillika med styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll, hållas tillgängligt för revisorerna vilka efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till årsmötet.

För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.

§5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall avhållas före februari månads utgång.
Kallelse till årsmötet ska ske senast 14 dagar före årsmötets början.

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
  Val av sekreterare för mötet
  Val av två justeringsmän för mötet
  Val av två rösträknare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Revisionsberättelsen presenteras.
 9. Beslut om årsavgifter och arvoden
 10. Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer
  a) Val av ordförande
  b) Val av sekreterare
  c) Val av kassör
  d) Val av vice ordförande
  e) Val av vice sekreterare
  f) Val av två (2) ledamöter
  g) Val av (3) suppleanter
  h) Val av revisor och revisorssuppleant
  i) Val av Nordiska representanter
 11. Val av valberedning
 12. Frågor väckta av styrelse och revisorer
 13. Frågor väckta av enskilda medlemmar
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutande

De sju styrelseledamöterna väljs på två år enligt skiftesprincipen, så att växelvis kvarstår ena året tre (3) och andra året fyra (4) ledamöter. Suppleanter och övriga funktionärer väljs på ett år.

Samtliga valda funktionärer med undantag av revisor respektive revisorsuppleant måste vara medlem.

Styrelsemedlemmarna väljs var för sig till de befattningar de skall tillträda.
Motioner ska vara styrelsen tillhand senast 15:e november för att publiceras i Birma Aktuellt nummer 4:a.

Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom 4 veckor efter årsmötet.

§5.1 Extra Årsmöte

Extra årsmöte hålls under verksamhetsår efter majoritetsbeslut i styrelsen eller då minst 25 % av medlemmarna skriftligen framställt begäran till styrelsen. Det ska framgå vilket/vilka ärenden mötet ska behandla.
Kallelse till extra årsmötet ska ske senast 14 dagar före extra årsmötets början.

§6 Rösträtt

Röstberättigad är den som har erlagt medlemsavgift senast 31 januari aktuellt år.
Vid årsmötet äger varje närvarande röstberättigad medlem en röst.
Röstning genom fullmakt medges, dock högst två fullmakter per närvarande röstberättigad medlem. Fullmakterna ska lämnas före årsmötets början.
Medlem ska beredas möjlighet att rösta genom poströstning.
Poströsten kan inte återtagas av medlem om denne personligen närvarar på årsmötet.

Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, genom öppen omröstning, om sluten votering inte begärts. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

Tagna beslut (undantaget stadgeändring) träder, efter justering av årsmötesprotokoll, omedelbart i kraft.

§7 Valberedning

Valberedningen skall bestå av tre personer, varav en sammankallande, och ha till uppgift att sammanställa förslag på styrelse, revisorer och övriga funktionärer.

§8 Regler för ändring av stadgarna

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett ordinarie årsmöte, samt skall på vardera mötet godkännas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Mötet skall äga rum med minst 60 dagars mellanrum och besluten vara likalydande.

§9 Upplösning av föreningen

För Birmasällskapets upplösning erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, att i kallelsen till båda meddelats att frågan om Birmasällskapets upplösning skall behandlas, samt att vid vardera tillfället minst 2/3 av de röstande är om beslutet eniga.
Om dispositionen av Birmasällskapets tillgångar, dess handlingar och övriga tillhörigheter, skall beslut fattas på sista medlemsmötet, så att tillgångarna används i överensstämmelse med Birmasällskapets syfte.